Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 november 2018

Noortveer: bouwen met kwaliteit in de Duivenvoordecorridor

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit in de Duivenvoordecorridor. Grootschalige glastuinbouw maakte plaats voor een open landschap. In de raadsvergadering van 15 november stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Noortveer, het gebied gelegen ten zuiden van de Kniplaan. Hiermee verdwijnen de laatste kassen uit de Duivenvoordecorridor. Wat terugkomt is een groene woonwijk met negentien huizen. Deze beperkte woningbouw is onvermijdelijk. Coalitiepartners VVD, GroenLinks en D66 sloegen de handen ineen om tot een kwaliteitsplan te komen dat recht doet aan het bijzondere cultuurlandschap.

Woningbouw onvermijdelijk

“Een aantal jaren gelden heeft de gemeente het zuidelijk deel van het gebied Noortveer verworven. Deze investering van enkele miljoenen drukt nog altijd zwaar op de schuldenlast van de gemeente. Het is daarom belangrijk dat het gebied tot ontwikkeling gebracht kan worden en de schuld afgelost kan worden,” aldus Joop Bos van GroenLinks. Bart Lavrijsen (VVD) voegt toe: “De investeringen in de aankoop van gronden hebben de afgelopen jaren grote financiële offers van de gemeente gevraagd. Nu is het moment gekomen om deze gronden verder te ontwikkelen zodat enerzijds een kwaliteitsslag gerealiseerd kan worden en anderzijds een deel van de investeringen kunnen terugvloeien naar de gemeentekas. Om de kosten van het project te dragen is beperkte huizenbouw onontkoombaar.”

Bouwen met kwaliteit

“D66 en GroenLinks hebben de afgelopen jaren hard gevochten om de Duivenvoordecorridor open te houden”, aldus Saskia Boom (D66). “Tijdens de coalitieonderhandelingen zijn alle mogelijkheden om Noortveer onbebouwd te laten op tafel gelegd en geëvalueerd. Helaas werd de financiële ruimte hiervoor niet gevonden. In het coalitieakkoord daarom vastgelegd dat we het buitengebied groen houden, maar de al gemaakte afspraken nakomen. Tot deze afspraken hoort ook de ontwikkeling van Noortveer. We hebben ons ingespannen voor een ruimtelijk ontwerp met de hoogst mogelijke kwaliteit en respect voor het unieke cultuurlandschap. Het plan dat nu voorligt, voldoet hieraan.”

Nieuw hoofdstuk

“Bijzonder aan de Duivenvoordecorridor is de historische gelaagdheid van het cultuurlandschap. Het is in de loop der eeuwen gevormd door menselijk handelen”, aldus Saskia Boom. “Het bestemmingsplan dat nu voorligt, brengt verschillende elementen uit dit cultuurlandschap samen. Zo voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van de Duivenvoordecorridor. Het Q-team, dat is aangewezen om de ruimtelijk kwaliteit van de Duivenvoordecorridor te beschermen, ondersteunt het ontwerp dat voorligt.”

Groene woonwijk

Het bestemmingsplan voor Noortveer kent veel groenzones, zoals een schapenweide, boomgaard, notengaard en hooiland. Hiertussen komen in totaal negentien woningen. Er is weerstand tegen het ontwerp, omdat de woningen verspreid worden over niet één maar twee percelen. Hier is bewust voor gekozen, omdat zo tussen en rond de woningen meer ruimte ontstaat voor groen. Dit komt de biodiversiteit en recreatiewaarde van het gebied ten goede. Ook ontstaan zo zichtlijnen op het landschap.

“Er zijn meerdere mogelijkheden om het gebied in te delen met woonkavels en groengebieden”, legt Joop Bos uit. “Het plan van de dertien natuurorganisaties is niet minder goed maar ook niet duidelijk beter en dan moet je op gegeven moment de knoop doorhakken en een besluit nemen. Natuurlijk hadden we het liefst hier een 100% groen gebied gezien maar de uiteindelijke nieuwe situatie van Noortveer zal toch een stuk beter zijn dan de huidige met kassen. Als partij zullen wij er alert op blijven dat de in het bestemmingsplan beschreven diversiteit in de groene delen nagekomen gaat worden. Ook zullen we er bij de uiteindelijke aanbesteding op toezien dat zowel de huizen als de inrichting van het gebied zo duurzaam mogelijk worden.”

Onteigeningsprocedure

Om de herontwikkeling van Noortveer te realiseren, moet het perceel waarop nu nog kassen staan onteigend worden. “De mogelijke onteigening van een bedrijf valt voor alle partijen zwaar, maar lijkt onontkoombaar”, aldus Bart Lavrijsen. “De coalitie spreekt sterk de wens uit dat de betrokken partijen toch nog tot minnelijke overeenkomst kunnen komen. Ook het risico van een hoger negatief eindsaldo op de grondexploitatie wordt als zorgelijk gezien. Daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. De coalitiefracties blijven hierover in contact met het college.”