Steun ons en help Nederland vooruit

Partijcommissies

Programmacommissie (PC)

De leden van de PC zijn:

 • Peter Paul Lippinkhof (voorzitter)
 • Saskia Boom
 • Adriaan Andringa
 • Manon Pont
 • Chris Gerritsen
 • Thijs Zandee
 • Annemarie de Jong

De programmacommissie heeft tot taak: a. Het schrijven van het concept verkiezingsprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen, b. Het tijdig volgens de door de AAV op 28-9 vastgestelde planning voorleggen hiervan aan het bestuur, teneinde het bestuur in de gelegenheid te stellen een voorstel aan de besluitvormende ledenvergadering voor te leggen, en c. het aan de AAV adviseren omtrent ingediende moties en amendementen op het programma. Verder heeft de AAV op 28-9-2016 de beoogde samenstelling van de PC bepaald. Gestreefd wordt naar een programmacommissie met een brede samenstelling. Dat wil zeggen: inclusief twee leden die geen raads- of bestuurslid zijn. De huidige voordracht voldoet aan deze wens van de AAV. Voor verdere informatie over opzet en werkwijze van de PC verwijzen wij naar de stukken hierover die tijdens de AAV van 23 februari 2016 zijn goedgekeurd.

Contactgegevens van de PC:

Afdelingsverkiezingscommissie (AVC)

De leden van de AVC zijn:

 • Arjo Verweij (Voorzitter)
 • Coen Jonker
 • Brigit de Klerk
 • Gemma Breedijk
 • Ruud Mathla

De AVC is de commissie die de procedures uitvoert en bewaakt die gelden rondom het samenstellen van de lijst (in het bijzonder Artikelen 1.6, 2.8 en 3.5 van het Huishoudelijk Reglement). De AAV heeft op 28 september 2016 een Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) ingesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daarbij heeft de AAV bepaald dat de AVC bestaat uit minimaal 3 leden. Het lidmaatschap van deze commissie is onverenigbaar met die van de Lijstadviescommissie (LAC) of het kandidaat zijn voor de kieslijst, en het is niet mogelijk het hele afdelingsbestuur te installeren als verkiezingscommissie. De huidige voordracht voldoet aan deze voorwaarden. Het bestuur heeft vanwege de aard van de commissie (procedureel) en om efficiency-redenen gekozen voor een AVC die voor een deel bestaat uit Voorschotense leden en voor een deel uit leden uit Leidschendam-Voorburg. Daarbij volgt zij het advies van landelijk en regionaal om hier waar mogelijk de samenwerking met omliggende afdelingen op te zoeken. De Afdeling Leidschendam-Voorburg zal een AVC instellen die bestaat uit dezelfde personen. Formeel zijn dat twee commissies, in de praktijk zullen die als één commissie functioneren.

Contactgegevens van de AVC:

 • Coen Jonker
 • @ c.jonker@d66voorschoten.nl

Laatst gewijzigd op 29 maart 2017