Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Wat heeft D66 gedaan 2014-2016?

Wat heeft D66 gedaan 2014-2016?

In 2014 kwamen we met een frisse ploeg vernieuwend terug in de Raad. Bij de Europese verkiezingen (eind 2014) werden we virtueel de grootste partij in Voorschoten. Bij de statenverkiezingen (maart 2015) kregen we voor de 2e keer op rij het grootste aantal stemmen. In de Raad hebben wij ons onder ingezet voor:

Huisartsenpost

 • Op basis van ons initiatief kwam er medio 2015 een unanieme oproep van de Raad om in Voorschoten een huisartsenpost te vestigen. Dit initiatief loopt tot op de dag van vandaag om er voor te zorgen dat Voorschotenaren op veilige én bereikbare afstanden in de weekenden hulp kunnen krijgen.

Bomen

 • Het kruispunt tegenover het Deltaplein wordt in 2016 gerenoveerd. Het huidige college koos er –uit bezuinigingsoverwegingen- voor om bomen uit het ontwerp te schrappen. D66 heeft er via een bomenmotie voor gezorgd dat Voorschoten weer een groene entree krijgt.

Duurzaamheid

 • Dankzij ons initiatief is een bedrag van € 300.000 reserve voor duurzaamheid opzij gezet; de snelheid is helaas uit dit dossier verdwenen.

Financieel

 • We hebben als eersten gewezen op de deplorabele financiële situatie van de gemeente. Na ca. 1 jaar kwamen andere partijen ook tot dit inzicht. Hierop is een extern onderzoek uitgevoerd dat onze visie bevestigde. Vanaf 2016 startte een zuiniger beleid.
 • Wij hebben tegen de vier (!) belastingverhogingen gestemd, omdat:
  • De belastingdruk in Voorschoten al hoger is dan in de ons omringende gemeenten.
  • We eerst zelf orde op zaken moeten stellen en dan pas onze burgers ermee belasten.
  • Goed moeten kijken of al die investeringen wel nodig zijn .

Stationsgebied.

 • Helaas is het plan voor uitbreiding van parkeerplaatsen rond het stationsgebied door de coalitie gerealiseerd. Wij pleitten indertijd voor uitbreiding op het terrein achter de Texaco.

Vluchtelingen

 • De fractie steunt het initiatief van B&W om een groep vluchtelingen huisvesting, onderwijs en waar nodig (tijdelijk) onderdak te geven.

Speeltuin van der Waalslaan.

 • Mede dankzij ons pleidooi en aanvullende vragen rond het speelplein van der Waalslaan blijft groen daar groen.

Centrummanager

 • De nieuwe centrummanager was volgens het college alleen bedoeld voor de centrum winkeliers. Omdat hij uit gemeenschapsgelden wordt betaald heeft D66 via een discussie in de Raad erop gewezen dat zijn ervaring dan ook door ándere ondernemers gedeeld mag (en moet) worden.

Vragen uit de samenleving

 • Wij krijgen en kregen diverse klachten gekregen van inwoners: o.a. over een onveilige brandgang, onhygiënische situatie op straat, een omvergereden lantaarnpaal met elektrocutie gevaar en het niet nakomen van handhavingszaken. Dankzij onze inzet zijn alle zaken inmiddels opgelost. Als reactie kregen we van betrokken inwoners bedanktelefoontjes en blijde mailtjes!

Tijdige beantwoording van vragen van inwoners en tijdige betaling van rekeningen

 • Wij blijven aandacht vragen voor het feit dat vragen van burgers veelal niet op tijd worden behandeld. Daarnaast bleek dat 25 – 30% van de rekeningen van leveranciers niet op tijd worden betaald. D66 heeft hierover vragen gesteld; dit werd opgepikt door de pers. We blijven alert!

Contacten met verenigingen, bedrijven en burgers.

 • Er is veel tijd ingeruimd voor contacten met bedrijven en verenigingen, ondernemers Voorschoten. Daarnaast spreken we met vele initiatiefnemers en vrijwilligers van kinderboerderij, vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen, sportverenigingen en scouting.

Duivenvoordecorridor

 • Vanaf nov 2015 voeren we een campagne om de Duivenvoorde corridor open te houden. We hebben contact gezocht met onze collega’s in Leidschendam- Voorburg en met onze provinciale fractie. Dit leidde ertoe dat de provincie opnieuw gaat praten met het college. Daarnaast hebben we een alternatief financieringsvoorstel ontwikkeld en dit informeel besproken met alle partijen.

Minder betalen voor allerlei regionale overlegorganen.

 • We willen dat Voorschoten minder betaalt aan de vele overleg- en samenwerkingsverbanden, die er nu zijn. We zijn wel voorstander van samenwerking in de Leidse en de Metropool regio.

Meer werk voor de gemeenten met minder budget: 3-D operaties.

 • Vanaf 2015 zijn diverse taken, die tot dusver het Rijk uitvoerde naar gemeenten overgeheveld. (Met minder budget dat weer wel) Tot dusver lopen deze 3-d operaties zonder al te veel opmerkelijke (lokale) problemen. We hebben het college complimenten hiervoor uitgereikt. We hebben wel gevraagd naar preventie van zorg, het efficiënter inrichten van de zorg een ombudsfunctie.

We maken graag gebruik van alle kennis en denkkracht

 • Als lid van D66 bent u ook welkom op onze fractievergaderingen en worden uw gedachten en ideeën meegenomen in het beleid van de gemeente. Burgerraadsleden verwoorden tijdens commissie vergaderingen de visie van D66 verwoorden. Mocht u minder tijd hebben dan is een telefoontje of e-mail aan de Raadsleden ook een prima manier om ons te bereiken.
Gepubliceerd op 02-03-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018