Steun ons en help Nederland vooruit

Afspraak met Voorschoten

Laten we een afspraak maken

 

D66 wil een goede toekomst voor alle Voorschotenaren. In ons dorp is het goed leven en wonen, maar er zijn ook grote uitdagingen: Hoe zorgen we dat ieder kind een eerlijke kans krijgt? Hoe lossen we het woningtekort op? Hoe maken we onze gemeente groener en schoner? Hoe winnen we het vertrouwen terug van onze inwoners? En dit alles met gezonde financiën. D66 zet deze uitdagingen om in kansen. Kansen om te werken aan een schone gemeente, waar het gezond en prettig wonen is voor iedereen. Wij beloven dat we ons hiervoor inzetten en willen de volgende afspraken met u maken:

 

Goed onderwijs

Ieder kind in Voorschoten krijgt een eerlijke kans om zijn of haar talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen. We zoeken samen met het onderwijs naar een manier om inschrijven voor basisscholen eerlijker en makkelijker te maken. We zorgen dat schoolgebouwen duurzaam zijn en dat kinderen op jonge leeftijd leren bewust met het klimaat om te gaan. We zorgen dat ieder kind de ondersteuning en hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. En we zorgen dat er zwemles is in Voorschoten, door Het Wedde open te houden.

Adriaan Andringa – Lijsttrekker

Goed wonen

Iedere inwoner van ons dorp, of je nu voor het eerst uit huis bent, pas gescheiden of slecht ter been, heeft recht op een goede, betaalbare woning. We gaan daarom werk maken van het woningtekort. Dit doen we door het realiseren van goede, betaalbare en duurzame woningbouw, binnen de bebouwde kom. Samen met grondeigenaren, omwonenden en ondernemers brengen we de locaties in kaart die zich lenen voor herontwikkeling, zoals het voormalige MOC terrein. Wij zien tal van mogelijkheden. Samen krijgen we dit voor elkaar.

Jolien Schroot – nummer 4

 

Goed bestuur

Goed bestuur is allereerst het vertrouwen terugwinnen van onze inwoners. Dit doen we door bij het maken van plannen écht te luisteren naar de zorgen en ideeën van inwoners en ondernemers. We creëren meer ruimte voor bewoners om mee te beslissen over de inrichting van de eigen woonomgeving. We verbeteren de werkorganisatie met Wassenaar en vereenvoudigen de wirwar aan samenwerkingsverbanden. Fysiek en maatschappelijk zijn we onderdeel van de Leidse regio. In dat verband werken we aan opgaven als bereikbaarheid, de energietransitie, economie en zorg. Keuzes over onze bestuurlijke toekomst maken we op basis van onze eigen kracht en identiteit en altijd in overleg met Voorschotenaren.

Marcel Cramwinckel – nummer 2

 

Goed klimaat

Voorschoten is een groen dorp met een prachtig buitengebied. Dit is een unieke kwaliteit die we willen behouden. We gaan dan ook niet bouwen in het buitengebied. Bij alle ontwikkelingen in het dorp vormen groen en verduurzaming het vertrekpunt. Dit betekent dat alle nieuwe bebouwing energieneutraal is en dat groencompensatie plaatsvindt. Bestaande bebouwing wordt verduurzaamd en de energie die we gebruiken is duurzaam opgewekt. Ook wanneer het gaat om de bereikbaarheid kiezen we voor groene oplossingen. We hebben snelle en veilige fiets- en OV-verbindingen in alle richtingen en stimuleren elektrisch rijden.

Saskia Boom – nummer 5

Financiën op orde

Als gemeente is het je verantwoordelijkheid om te zorgen dat het huishoudboekje op orde is. In Voorschoten is dat veel te lang niet gebeurd. De begrotingen waren jaar na jaar niet sluitend, met als eindresultaat een financiële puinhoop. Wij brengen de financiën structureel op orde, niet alleen in de begroting, maar ook in de afrekening. Onze aanpak: Geef niet meer uit dan je binnen krijgt. Toets plannen op deugdelijke financiële onderbouwing. Meevallers worden gebruikt om de schuldenlast terug te brengen. Maar ook: we maken gebruik van ideeën en ervaring van Voorschotenaren bij het oplossen van problemen.

Peter Paul Lippinkhof – nummer 3

Wilt u dit ook? Geef D66 dan uw stem op 21 maart.

Daar tekenen wij voor,

Adriaan, Marcel, Peter Paul, Jolien en Saskia.

D66 krijgt het voor elkaar